Zasady i Warunki

DEFINICJE

 1. Portal - będący własnością Spółki portal internetowy dostępny pod adresem credityes.pl or pieniadze-pozyczka.pl dostarczający usługę porównywarki cenowej Usług.
 2. Konsument – osoba będąca konsumentem w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę ze Spółką o świadczenie usług w ramach Portalu bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Oferta – informacje dotyczące Oferty Dostawcy wyświetlane w Portalu określające co najmniej przedmiot sprzedaży i jego cenę.
 5. Pożyczkodawca – przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się udzielaniem pożyczek.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z TeleTropiciel.pl skierowany do Użytkowników.
 7. Spółka – DoAff SIA. z siedzibą w Rydze przy ul. Vezu 1-25, LV-1045 Ryga, NIP: 40203426084.
 8. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Portalu.

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin usługi świadczonej przez Spółkę drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W ramach Portalu Spółka świadczy na rzecz użytkowników następujące usługi:
  1. umożliwienie korzystania z Portalu i przeglądania jego treści;
  2. wyszukiwania Pożyczkodawcy, który na podstawie danych udostępnionych przez Użytkownika wyrazi gotowość udzielenia pożyczki Użytkownikowi.
  3. wysyłka newslettera
  4. możliwość dostępu do ofert specjalnych (np. ofert pracy, ofert e-commerce kuponowych i innych)
 3. Usługi świadczone przez Spółkę na rzecz Użytkowników są nieodpłatnie.
 4. Regulamin udostępniony jest Użytkownikom nieodpłatnie pod adresem https://www.credityes.pl/regulamin

 

KORZYSTANIE Z PORTALU

 1. Do korzystania z Portalu niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 2. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet zgodnie z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika do Portalu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

 

WYSZUKIWANIE POŻYCZKODAWCY

 1. W zakresie działalności Portalu Spółka świadczy usługę wyszukiwania Pożyczkodawcy, która polega na pozyskaniu określonych danych od Użytkownika, przekazaniu określonego zestawu danych Pożyczkodawcy w celu uzyskania wstępnej oferty udzielenia pożyczki Użytkownikowi możliwie najlepiej dopasowanej do jego potrzeb. Spółka dokonuje porównania ofert wielu Pożyczkodawców na podstawie danych dostarczonych przez Użytkownika w jednym formularzu.
 2. W ramach Portalu dostępne są oferty tylko wybranych Pożyczkodawców.
 3. Z usługi wyszukiwania Pożyczkodawcy może skorzystać jedynie osoba fizyczna pełnoletnia, uprawniona do samodzielnego korzystania z takiej usługi.
 4. W celu realizacji Usługi wymagane jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza.
 5. W celu jak najlepszego dopasowania oferty Pożyczkodawcy do wymagań Użytkownika, na podstawie danych dostarczanych przez Użytkownika oraz jego preferencji i zachowań Spółka może tworzyć profil Użytkownika. Na podstawie analizy profilu Użytkownika, algorytm Portalu może podjąć decyzję o przesłaniu wniosku o pożyczkę tylko do wybranych Pożyczkodawców, którzy na podstawie danych historycznych analizowanych przez Spółkę dotyczących decyzji wydawanych przez poszczególnych Pożyczkodawców na rzeczy innych pożyczkobiorców, dają największe szanse udzielenia pożyczki Użytkownikowi.
 6. Analiza wniosku o udzielenie pożyczki dokonywana jest przez Pożyczkodawców, którym Spółka udostępniła dane Użytkownika. Spółka nie dokonuje analizy zdolności kredytowej Użytkownika.
 7. W celu zawarcia umowy pożyczki z Pożyczkodawcą wskazanym przez Spółkę w ramach powyższej usługi, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową danego Pożyczkodawcy. W celu zawarcia umowy pożyczki Pożyczkodawca może wymagać od Użytkownika podania innych danych, niż wskazane przez niego w formularzu w Portalu.
 8. Umowa pożyczki zostaje zawarta na warunkach określonych przez danego Pożyczkodawcę.
 9. Spółka prezentuje Użytkownikowi tylko jedną ofertę Pożyczkodawcy jednocześnie. W przypadku nieskorzystania przez Użytkownika z pierwszej oferty lub w przypadku jej odrzucenia, Spółka w ramach Portalu przedstawi Użytkownikowi kolejną najlepszą ofertę.
 10. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn Użytkownik przerwie proces wyszukiwania oferty Pożyczkodawcy w Portalu, Spółka może podjąć działania mające na celu przywrócenie Użytkownikowi utraconej sesji (w przypadku, gdy przerwanie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Użytkownika) albo zachęcenie go do dokończenia procesu albo skorzystania z innej oferty Portalu. W tym celu Spółka powiadomi Użytkownika o takiej możliwości przesyłając mu wiadomość sms albo email.
 11. DoAff SIA może otrzymywać wynagrodzenie od wybranych Pożyczkodawców za wskazanie promowanej oferty. Usługa jest darmowa dla Użytkowników.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPÓŁKI

 1. Stroną umowy pożyczki zawieranej z Konsumentem jest Pożyczkodawca. Spółka nie jest podmiotem udzielającym pożyczek ani innych produktów finansowych i w związku z tym nie podejmuje żadnych decyzji kredytowych.
 2. W ramach działalność Portalu Spółka nie działa w imieniu ani nie reprezentuje konkretnego Pożyczkodawcy.
 3. Przed wybraniem oferty wskazanego Pożyczkodawcy oraz przed zawarciem umowy pożyczki, Spółka rekomenduje Użytkownikowi uważne zapoznanie się z warunkami pożyczki oraz z treścią umowy pożyczki zawieranej z Pożyczkodawcą.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dostępność pożyczki ani jej warunki prawne czy finansowe, w szczególności Spółka nie gwarantuje Użytkownikowi udzielenia pożyczki przez wskazanego Pożyczkodawcę ani nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy ofertą pożyczki uzyskaną w ramach Portalu a finalną ofertą Pożyczkodawcy.
 5. Spółka nie gwarantuje, że oferta Pożyczkodawcy wskazanego w Portalu jest najlepszą ofertą dostępną na rynku.
 6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, aktualności ani poprawność danych wskazanych przez Użytkownika w formularzu w Portalu.
 7. Użytkownicy podczas wypełniania formularza w Portalu nie mogą dostarczać bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych bądź wprowadzających w błąd treści, a także treści zawierających złośliwe oprogramowanie bądź mogących spowodować zakłócenia bądź uszkodzenia w systemach komputerowych.

 

NEWSLETTER

 1. Usługa newsletter polega na przesyłaniu do Użytkownika na podany przez niego adres email lub numer telefonu, powiadomień w formie wiadomości email, sms, powiadomień push, połączeń głosowych.
 2. usługa newsletter jest bezpłatna.
 3. Treści przesyłane do Użytkowników w ramach usługi newsletter stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. jakiekolwiek wykorzystywanie tych utworów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem bez uprzedniej zgody Spółki może stanowić naruszenie prawa.

 

REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG

 1. Wszelkie Reklamacje dotyczące zawierania bądź realizacji umowy pożyczki zawartej z Pożyczkodawcą Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do Pożyczkodawcy, z którym zawarł umowę pożyczki.

 

REKLAMACJE I SPORY DOTYCZĄCE PORTALU I USŁUGI NEWSLETTER

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu lub usługi newsletter i zawartych w tym zakresie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do Spółki drogą elektroniczną, na adres e-mail:  info@credityes.pl lub na adres korespondencyjny Spółki: DoAff SIA. z siedzibą w Rydze przy ul. Vezu 1-25, LV-1045 Ryga, Łotwa
 2. Spółka rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 3. Wszelkie spory ze świadczenia usługi, o której mowa w pkt. 14, wynikłe pomiędzy Portalem a Konsumentami, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

DANE OSOBOWE

 1.  Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Spółka. Dane przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.credityes.pl/partnerzy

 

OBOWIĄZYWANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1.  Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Spółką a Użytkownikiem następuje z chwilą dokonanie czynności wejścia na Portal np. poprzez wpisanie adres w pasku adresu przeglądarki, kliknięcie jakiegokolwiek odnośnika. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą zakończenia korzystania z Portalu przez Użytkownika.
 2. Spółka uprawniona jest do zmiany Regulaminu wyłącznie z ważnych przyczyn, pod warunkiem uprzedniego poinformowania Użytkownika o planowanych zmianach co najmniej na 1 dni przed planowaną zmianą.
 3. Za ważne przyczyny wypowiedzenia lub zmiany Regulaminu uznaje się:
  1. Dostosowanie usług, o których mowa w Regulaminie lub Portalu do przepisów prawa mających na nie wpływ,
  2. Zmianę lub pojawienie się nowych opłat o charakterze publiczno-prawnym, mających wpływ na świadczenie usług,
  3. Poprawę funkcjonalności usług, o których mowa w Regulaminie lub działania zmierzające do zwiększenia konkurencyjności usług lub Portalu;
  4. Poprawę bezpieczeństwa świadczonych usług lub Portalu;
  5. Zmiany kosztów usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych, kosztów utrzymania i obsługi infrastruktury w zakresie wykorzystywanym w ramach świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie.
 4. W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.
 5. Użytkownik może nie wyrazić zgody na zmianę Regulaminu, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy z chwilą wejścia w życie zmian Regulaminu.
 6. umowa o świadczenie usług w zakresie usługi newsletter trwa od chwili uruchomienia usługi newsletter poprzez przesłanie swoich danych i wyrażenie wymaganych zgód, do chwili rezygnacji z usługi newsletter przez Użytkownika lub przez Spółkę.
 7. Użytkownik może dezaktywować usługę newsletter w każdym momencie poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku zawartego w wiadomości newsletter albo wysyłając odpowiednią informację do Spółki.

 

INNE

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest objęty ochroną przewidzianą odpowiednimi przepisami prawa, tj. w zakresie:
  1. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  2. odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne,
  3. prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość.
 2. Dane kontaktowe Spółki:

DoAff SIA. z siedzibą w Rydze przy ul. Vezu 1-25, LV-1045 Ryga, Łotwa, adres e-mail: info@credityes.pl